Có 2 kết quả:

扳机 ban cơ扳機 ban cơ

1/2

ban cơ

giản thể

Từ điển phổ thông

cò, nút bấm

ban cơ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cò, nút bấm