Có 2 kết quả:

斑鳩 ban cưu斑鸠 ban cưu

1/2

ban cưu

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim ban cưu

Một số bài thơ có sử dụng

ban cưu

giản thể

Từ điển phổ thông

chim ban cưu