Có 1 kết quả:

頒給 ban cấp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ban cho, ban phát.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem cho.