Có 1 kết quả:

包作 bao tác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận hết việc mà làm. Như Bao biện.