Có 1 kết quả:

蜱蛸 bi sao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trứng con bọ ngựa. Con bọ ngựa con.