Có 2 kết quả:

边防 biên phòng邊防 biên phòng

1/2

biên phòng

giản thể

Từ điển phổ thông

biên phòng, phòng thủ biên giới

biên phòng

phồn thể

Từ điển phổ thông

biên phòng, phòng thủ biên giới

Từ điển trích dẫn

1. Thiết đặt quân đội ở vùng biên giới để bảo vệ an toàn quốc gia.
2. Chỉ khu vực phòng thủ biên cảnh. ◇Du Việt 俞樾: “Tại biên phòng nhị thập dư niên, Khất Đan đạn chi” 在邊防二十餘年, 契丹憚之 (Tiểu phù mai nhàn thoại 小浮梅閑話) Ở vùng đất phòng thủ biên cảnh hơn hai mươi năm, quân Khất Đan phải e sợ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngăn ngừa việc bất trắc ở biên giới.

Một số bài thơ có sử dụng