Có 2 kết quả:

变壓器 biến áp khí變壓器 biến áp khí

1/2

biến áp khí

giản thể

Từ điển phổ thông

máy biến áp

biến áp khí

phồn thể

Từ điển phổ thông

máy biến áp