Có 1 kết quả:

變陰 biến âm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trời đang trong sáng chuyển thành âm u muốn mưa.
2. ☆Tương tự: “chuyển tình” 轉晴.