Có 1 kết quả:

徧報 biến báo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói cho khắp nơi điều biết.