Có 1 kết quả:

辯給 biện cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài ăn nói mau mắn.

Một số bài thơ có sử dụng