Có 2 kết quả:

辩解 biện giải辯解 biện giải

1/2

biện giải

giản thể

Từ điển phổ thông

biện giải, giải thích

biện giải

phồn thể

Từ điển phổ thông

biện giải, giải thích