Có 1 kết quả:

兵不血刃 binh bất huyết nhận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc đánh trận mà không dùng gươm dáo, chỉ đoàn quân nhân nghĩa, không tàn sát địch.