Có 2 kết quả:

兵员 binh viên兵員 binh viên

1/2

binh viên

giản thể

Từ điển phổ thông

binh sĩ, lính

binh viên

phồn thể

Từ điển phổ thông

binh sĩ, lính