Có 1 kết quả:

幹路 cán lộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đường cái, đường chính.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường cái, đường lớn. Còn gọi là Cán tuyến 線.