Có 1 kết quả:

誥贈 cáo tặng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Cáo phong 誥封.