Có 1 kết quả:

吉他 cát tha

1/1

cát tha

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đàn guitar