Có 1 kết quả:

斤兩 cân lượng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hai đơn vị trọng lượng. Chỉ chung trọng lượng hay phân lượng.