Có 2 kết quả:

鞲鞴 câu bị韝鞴 câu bị

1/2

câu bị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái bễ lò rèn

câu bị

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái bễ lò rèn