Có 1 kết quả:

姑婿 cô tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người dượng, chồng của cô.