Có 2 kết quả:

工头 công đầu工頭 công đầu

1/2

công đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

quản đốc, đốc công

công đầu

phồn thể

Từ điển phổ thông

quản đốc, đốc công