Có 3 kết quả:

鴝鵒 cù dục鸜鵒 cù dục鸲鹆 cù dục

1/3

cù dục

phồn thể

Từ điển phổ thông

con yểng, con sáo

Một số bài thơ có sử dụng

cù dục

giản thể

Từ điển phổ thông

con yểng, con sáo