Có 1 kết quả:

窮寇勿追 cùng khấu vật truy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giặc tới đường cùng thì chớ nên đuổi. Ý nói đừng nên dồn người khác tới bước đường cùng, chỉ có hại cho mình.

Một số bài thơ có sử dụng