Có 1 kết quả:

窮僻 cùng tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa xôi hẻo lánh.