Có 1 kết quả:

窮醋大 cùng thố đại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ kẻ sĩ hàn vi, học trò nghèo.