Có 1 kết quả:

窮鼠齧貍 cùng thử niết li

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con chuột ở bước đường cùng thì cắn con cáo. Ý nói kẻ cùng đường thì dám làm liều.