Có 1 kết quả:

根冠 căn quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chóp ở đầu rễ cây ( root cap ).