Có 1 kết quả:

矜惜 căng tích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quý trọng yêu mến, trân tích.