Có 3 kết quả:

寠 cũ窭 cũ窶 cũ

1/3

[]

U+5BE0, tổng 14 nét, bộ miên 宀 + 11 nét

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng như 窶. ◇Sơ khắc phách án kinh kì 初刻拍案驚奇: “Gia cực bần cũ, sự thân chí hiếu” 家極貧寠, 事親至孝 (Quyển thập ngũ) Nhà hết sức nghèo túng, nuôi nấng thờ phụng cha mẹ vô cùng hiếu thảo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Cũ lũ 寠蔞.

Tự hình 1

Dị thể 3

Từ ghép 1

[]

U+7AAD, tổng 14 nét, bộ huyệt 穴 + 9 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nghèo túng

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 窶

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Nghèo túng bẩn chật.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 窶

Tự hình 2

Dị thể 1

[]

U+7AB6, tổng 16 nét, bộ huyệt 穴 + 11 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

nghèo túng

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Nghèo túng, bần cùng.
2. (Tính) Bỉ lậu, thô tục, quê mùa.
3. Một âm là “lũ”. (Danh) § Xem “âu lũ” 甌窶.

Từ điển Thiều Chửu

① Nghèo túng hủ lậu (ủ dột). Nghèo không theo như lễ được gọi là cũ. Ta quen đọc là chữ lũ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Nghèo túng bẩn chật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Cũ 寠.

Tự hình 1

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng