Có 1 kết quả:

飢餓 cơ ngạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chết đói — Đói lắm.

Một số bài thơ có sử dụng