Có 1 kết quả:

饑年 cơ niên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm mất mùa, thu hoạch kém.

Một số bài thơ có sử dụng