Có 1 kết quả:

居憂 cư ưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Để tang cha mẹ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng như Cư tang 居喪.