Có 2 kết quả:

刚好 cương hảo剛好 cương hảo

1/2

cương hảo

giản thể

Từ điển phổ thông

đúng, thích đáng

cương hảo

phồn thể

Từ điển phổ thông

đúng, thích đáng