Có 2 kết quả:

刚毛 cương mao剛毛 cương mao

1/2

cương mao

giản thể

Từ điển phổ thông

lông cứng

cương mao

phồn thể

Từ điển phổ thông

lông cứng