Có 2 kết quả:

強風 cường phong强风 cường phong

1/2

cường phong

phồn thể

Từ điển phổ thông

gió lớn, gió mạnh, gió to

cường phong

giản thể

Từ điển phổ thông

gió lớn, gió mạnh, gió to