Có 2 kết quả:

強勢 cường thế强势 cường thế

1/2

cường thế

phồn thể

Từ điển phổ thông

hùng cường, hùng mạnh

cường thế

giản thể

Từ điển phổ thông

hùng cường, hùng mạnh