Có 1 kết quả:

襁褓 cưỡng bảo

1/1

cưỡng bảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái địu, cái tã trẻ con

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái điệu và cái lót, chỉ chung quần áo đồ dùng của trẻ con.

Một số bài thơ có sử dụng