Có 1 kết quả:

強死 cưỡng tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chết một cách gượng ép, không do mình muốn, ý nói bị giết chết.