Có 1 kết quả:

藁人 cảo nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình nộm bằng cỏ, bằng rơm. Thằng bù nhìn.