Có 1 kết quả:

禁例 cấm lệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Điều lệ ngăn cấm việc gì.