Có 1 kết quả:

禁令 cấm lệnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lệnh của triều đình hoặc chính phủ, không cho phép dân chúng làm một việc gì.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mệnh lệnh của triều đình hoặc chính phủ, không cho phép dân chúng làm một việc gì.