Có 1 kết quả:

禁方 cấm phương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phương thuốc bí mật. ◇Sử Kí 史記: “Ngã hữu cấm phương, niên lão, dục truyền dữ công, công vô tiết” 我有禁方, 年老, 欲傳與公, 公毋泄 (Biển Thước Thương Công truyện 扁鵲倉公傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đơn thuốc bí mật không cho biết.