Có 1 kết quả:

艮方 cấn phương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên hiệu của Trịnh Hoài Đức, công thần của vua Gia Long.