Có 1 kết quả:

急影 cấp ảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bóng mặt trời gấp rút. Thời gian qua mau.