Có 1 kết quả:

給糧 cấp lương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem đồ ăn đến cho.