Có 1 kết quả:

急熱 cấp nhiệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phát sốt thình lình.

Một số bài thơ có sử dụng