Có 1 kết quả:

求恩 cầu ân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xin người khác ban ơn.

Một số bài thơ có sử dụng