Có 1 kết quả:

求願 cầu nguyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mong muốn và xin xỏ với thần linh.