Có 1 kết quả:

苟活 cẩu hoạt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sống được thì thôi, chịu nhục cũng đành. ◇Hán Thư 漢書: “Sở dĩ ẩn nhẫn cẩu hoạt, hàm phẩn thổ chi trung nhi bất từ giả” 所以隱忍苟活, 函糞土之中而不辭者 (Tư Mã Thiên truyện 司馬遷傳) Do vậy mà phải ẩn nhẫn sống tạm bợ, chịu chôn vùi nơi đê tiện mà không đi vậy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sống được thì thôi, bằng lòng chịu nhục.

Một số bài thơ có sử dụng