Có 1 kết quả:

狗尾續貂 cẩu vĩ tục tiêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy đuôi chó mà nối vào lông điêu, tiếng khiêm nhường, chỉ sự nối không xứng đáng, sự hoạ thơ người khác vv….