Có 1 kết quả:

近江 cận giang

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vùng gần sông.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng gần sông. Cũng như Duyên giang.